Prelum e-learning In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

E-learningmodules

Het doel van de KNGF richtlijnen is het waarborgen van een hoge kwaliteit van zorg op grond van de meest actuele informatie en consensus. Bij iedere nieuwe richtlijn zal een e-learning module aangeboden gaan worden. Met het volgen van de e-learning verwerft u de meest actuele kennis over het onderwerp en u krijgt duidelijke handvatten aangereikt zodat u de richtlijn direct kunt toepassen in uw praktijk.

Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Blijswijk, Jasmijn van | Vreeken, Jos | Conijn, D. | Voort, S.S.E.M. van der | Achttien, R.J.
Na het volgen van deze e-learning weet je onder meer wat persoonsgerichte zorg is en hoe je dat kunt toepassen binnen de hartrevalidatie. De e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Deze richtlijn is een leidraad voor de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen. De e-learning richt zich op knelpunten in de fysiotherapeutische hartrevalidatie die behandeld worden in de richtlijn. Je zult niet chronologisch één casus doorlopen van diagnostische naar therapeutische fase en afsluiting van de behandeling, zoals je dat mogelijk gewend bent van andere richtlijnen en e-learnings. Aan de hand van meerdere casussen stimuleren we je om in de praktijk een persoonsgerichte aanpak toe te passen.

Zorg op afstand

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Blijswijk, Jasmijn van | Kloek, C. | Hoef, S. van de | Conijn, D.
Zorg op afstand heeft veel potentie binnen de fysio- en oefentherapeutische zorg, omdat er steeds meer nadruk ligt op de coachende rol van de therapeut en het bevorderen van zelfmanagement van patiënten. Ook patiënten erkennen de potentie van zorg op afstand, bijvoorbeeld omdat deze hen handvatten geeft om gemakkelijker zelf thuis met de therapeutische adviezen aan de slag te gaan. Aangezien patiënten meestal een reeks behandelingen krijgen, is het mogelijk om een gedeelte van de begeleiding op afstand aan te bieden. Het gaat dan niet alleen om digitale zorg via bijvoorbeeld apps en websites, maar ook om video- of telefonische consulten. Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn ‘Zorg op afstand’ (december 2023) en omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysio- en oefentherapeut op het gebied van zorg op afstand. De richtlijn richt zich specifiek op vormen van zorg op afstand die zorg in de praktijk geheel of gedeeltelijk vervangen, en niet op vormen die een aanvulling zijn op de reguliere behandeling.

Werken met data

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
Na het volgen van deze e-learning ben je in staat om om patiëntgerapporteerde data en data van klinische metingen te gebruiken om de zorg voor je patiënten te verbeteren. De e-learning bevat kennisclips over het verzamelen, gebruiken en interpreteren van data. Met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan casuïstiek leer je hoe je data kunt inzetten om je patiënten nog beter te helpen en leer je van collega's door jouw data te vergelijken met die van hen. De e-learning bestaat uit twee onderwerpen: Data ter ondersteuning van de zorg voor je patiënt. Data ter ondersteuning van het evalueren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van je eigen handelen als zorgverlener en het handelen van de zorgprofessionals in de praktijk. Het onderwerp, "het gebruik van data ter ondersteuning van je handelen als zorgverlener" bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk; besluitvorming in het eerste consult, evalueren van je behandeling in samenspraak met je patiënt en monitoren van het behandeleffect. Het tweede onderwerp, "data ter ondersteuning van het bevorderen van de kwaliteit van je handelen als zorgverlener" bestaat uit het gebruik van geaggregeerde data op het niveau van de zorgverlener en op het niveau van de praktijk.

Fysiotherapie na COVID-19-infectie, in de eerste lijn

Nieuw | Een samenwerking tussen KNGF en CZN | 2022

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Vreeken, Jos | Blijswijk, Jasmijn van | Zwiggelaar, Jenny | Valk, Anne-Loes van der | Saarloos, Robert | Verburg, Koen
Er is nog niet veel bekend over het natuurlijk beloop van de klachten na een COVID-19-infectie en de gevolgen daarvan op het fysieke, cognitieve en mentale functioneren op langere termijn. De beschreven symptomen lopen sterk uiteen met sterk variërende prevalentiecijfers en komen zowel voor bij patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als bij patiënten die thuis een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt. Multidisciplinaire behandeling en interdisciplinaire samenwerking zijn belangrijk om deze hulpvragen te beantwoorden. De e-learning omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysiotherapeut in de eerstelijnszorg. De aanbevelingen gaan in op het fysiotherapeutisch handelen bij deze patiënten, zoals diagnostiek, het gebruik van meetinstrumenten, behandeling, evaluatie en samenwerking met andere (para)medische disciplines waarbij de nadruk wordt gelegd op de aanhoudende klachten na de COVID-19-infectie. Deze e-learning is gebaseerd op het KNGF-standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ versie 3.0 (maart 2022) en de FMS-richtlijn ‘Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19’ (maart 2022).  Deze e-learning is zowel voor het Algemeen register als het Aantekeningenregister Long geaccrediteerd voor twee punten.

Zelfmanagement

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Bon, Saskia | Blijswijk, Jasmijn van | Spin, Ivar | Dekker-Beems, Mariëlle | Verhoef, John
De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een generieke richtlijn en beoogt een leidraad te geven ter ondersteuning van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk van fysiotherapeutische en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten (met chronische en niet-chronische aandoeningen) die problemen ervaren met het bewegend functioneren. In deze e-learning leer je meer over de achtergrond van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning, hoe je (dominant) belemmerende factoren in kaart kunt brengen met meetinstrumenten of ‘rake’ vragen in een goed gesprek en hoe je het therapeutisch proces indeelt aan de hand van de (dominant) belemmerende factoren. Zelfmanagement is een aandoenings- en domeinoverstijgend onderwerp dat bij iedere patiënt van toepassing kan zijn in de fysio- en oefentherapeutische behandeling. Daarom is deze e-learning geschikt voor fysio- en oefentherapeuten met en zonder specialisatie die werken met patiënten (met chronische en niet-chronische aandoeningen) die problemen ervaren met het bewegend functioneren.

Oncologie

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Bon, Saskia | Heeren, Aaron | van Egeraat-Verbeek, Rachel | van Blijswijk, Jasmijn | van Doormaal, Mitchell
Verbeterde overlevingspercentages van kanker hebben geleid tot een toename van mensen die leven met de fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling. Hierdoor krijgt kanker meer en meer het karakter van een chronische aandoening. Kanker en de behandeling hiervan kunnen leiden tot barrières om te bewegen, waardoor patiënten begeleiding nodig kunnen hebben van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Door de complexiteit van een behandeltraject bij mensen die leven met of na kanker kan de therapeut knelpunten ervaren. In veel gevallen zijn deze knelpunten generiek van aard en niet alleen van toepassing op één type kanker. In deze e-learning leer je meer over beweeginterventies bij oncologie. Daarnaast zijn er aanpassingen gemaakt bij de aanwezigheid van botmetastasen, cardiotoxiciteit, chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie en vermoeidheid. De e-learning is geschikt voor algemeen fysiotherapeuten, maar ook specifiek voor oncologiefysiotherapeuten en oefentherapeuten cesar en mensendieck.

Lage rugpijn en LRS

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Bon, Saskia | Meiracker, Bob van den | Potkamp, Sandra | Blijswijk, Jasmijn van | Vreeken, Jos | Swart, Nynke
Lage rugpijn komt in alle leeftijdsgroepen voor. Mensen met lage rugpijn schakelen vaak de hulp in van een fysiotherapeut of oefentherapeut om te herstellen van hun klachten. In deze e-learning leer je meer over lage rugpijn, het signaleren van prognostische factoren, het indelen van je patiënt in een behandelprofiel en welke behandelinterventie(s) je het best kunt inzetten. Na deze e-learning bezit je de kennis om je patiënt te behandelen volgens de KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom 2021 .

Blauwe plekken bij kinderen: signaleren & handelen

Ontwikkeld door KNGF en NVFK, 2021

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die ermee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. In deze e-learning leer je meer over blauwe plekken, het signaleren van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hierbij te handelen. De e-learning is voornamelijk gericht op kinderen, maar veel informatie is ook van toepassing op mishandeling van volwassenen. De e-learning is geschikt voor kinderfysiotherapeuten én alle andere fysiotherapeuten met of zonder specialisatie.

COPD

Ontwikkeld door KNGF en VvOCM, 2020

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Vreeken, Hilde | Post, Marleen | Kruisselbrink, Marjoke | Valk, Anne-Loes van der | Bon, Saskia | Beekman, Emmylou
COPD wordt gekenmerkt door een chronische luchtstroombeperking en aanhoudende luchtwegklachten. Door kortademigheid en vermoeidheid kan de dagelijkse fysieke activiteit afnemen, waardoor de fysieke capaciteit vermindert en symptomen verergeren. Patiënten raken in een neerwaartse spiraal van fysiek deconditioneren. Om deze spiraal te doorbreken of te vertragen richten de diagnostiek en therapie zich op drie aangrijpingspunten: ‘fysieke capaciteit’, ‘fysieke activiteit’ en het ‘adembewegingsapparaat’. Met behulp van zes patiëntprofielen kun je de passende behandeling kiezen. De indeling in deze zes profielen is gebaseerd op de ziektestabiliteit (longgerelateerde ziekenhuisopname), symptoomlast, fysieke activiteit en fysieke capaciteit. De behandeling passend bij deze profielen varieert tussen: geen (of zeer beperkte) therapie (profiel 1 en 2); therapie in de eerste lijn gericht op: fysieke activiteit (profiel 3), fysieke capaciteit (profiel 4) of beide (profiel 5); interdisciplinaire longrevalidatie (profiel 6). Therapie is primair gericht op fysieke capaciteit of fysieke activiteit. Daarnaast kun je zo nodig interventies voor het adembewegingsapparaat aanbieden ter ondersteuning van de fysieke capaciteit en fysieke activiteit.

Reumatoïde artritis

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc | Nynke Swart MSc
De herziene richtlijn Reumatoïde artritis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met deze aandoening.  Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Artrose heup-knie

Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc
De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie. De richtlijnherziening is verlopen conform de richtlijnenmethodiek van de KNGF. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Artrose heup-knie en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe e-learningmodules en ander nieuws rondom de e-learning van KNGF?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief